O spoločnosti

  Prvý správcovský dom, k.s. (v skratke PSD, k.s.) je prvou právnickou osobou, ktorá bola zapísaná do zoznamu správcov. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 03.08.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Do obchodného registra bola spoločnosť zapísaná 19.10.2005.


  Predmetom činnosti je výkon funkcie správcu konkurznej podstaty a reštruktura-lizačného správcu v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v nadväznosti na zákon o správcoch 8/2005 Z.z.


  Jej spoločníci sú vysokokvalifikovaní odborníci ako v oblasti konkurzu a reštruktu-ralizácie, tak aj v ekonomickej oblasti a v oblasti krízového manažmentu. PSD, k.s. má zriadené kancelárie v obvode všetkých ôsmich krajských súdov.


  Spoločnosť poskytuje kompletný právny a ekonomický servis a poradenstvo v celom procese reštrukturalizácie, od vypracovania reštrukturalizačného posudku, reštrukturali-začného plánu až po dozornú správu.


  Personálne kvality a skúsenosti z úspešne ukončených reštrukturalizácií sú zárukou vysoko profesionálneho prístupu k riešeniu Vašich problémov.

Spoločníci

Orgány spoločnosti